شکلک های جالب محمد

چیستان

ادامه مطلب کسی به مهمانی رفت.او می دانست دعوت شدگان به و گروه اند.راستگو و دروغگو.اما هیچ یک از آنان را نمیشناخت.از مردی پرسید درغگو هستی یا راستگو؟جوان آن را گرفت.پس از دو نفر دیگر پرسید آن مرد چه گفت؟یکی گفت او گفت دروغگوست و دیگری گفت راستگوست.مردی که به مهمانی رفته بود فهمید کدام یک دروغگوست و کدام یک راستگوست.ولی چگونه؟ شخصی چگونه بدون هواپیما خود را از دو ساعته به مشهد می رساند؟   آن کدام برادرند که زیر یک کوه زندگی می کنند ولی هیچ وقت خانه یک دیگر را نمی بینند.؟ ...
23 مرداد 1392
1