محمدمحمد، تا این لحظه 16 سال و 9 ماه و 25 روز سن دارد

شکلک های جالب محمد

تشخیص نام سالها

سابقاً به تبعیّت از تقویم ترکان ایغوری که برای هر سال نامی نهاده بودند. در ایران نیز سالها را به نامهای مزبور می شناختند و در تقویم ها نیز ثبت می کردند و بدین ترتیب برای یک دوره دوازده ساله نام گذاری شده بود و اسامی مزبور بدین قرار بوده است:   1-موش ٢-گاو 3-پلنگ ٤خرگوش 5-نهنگ   6-مار ٧–اسب  8-گوسفند  ٩-میمون ١٠-مرغ ١١-سگ ١٢-خوک    و امّا برای تشخیص اینکه هر سالی بر اساس این تقسیم بندی با کدام یک از نام این حیوانات مطابق است ساده ترین روش این است که از سال خورشیدی هجری عدد 6 را کم و سپس باقیماندۀ ...
5 تير 1391
1